مستند Mommy Dead and Dearest

مستند Mommy Dead and Dearest درباره "جیپسی بلاچارد" که به مدت 20 سال توسط مادرش به عمد بیمار شده و با این که می توانسته را برود, مادرش بوسیله دارو او را فلج کرده بود و در نهایت جیپسی تصمیم می گیرد به کمک دوست…

ادامه خواندنمستند Mommy Dead and Dearest