تد باندی قاتل سریالی

تد باندی قاتل سریالی، متجاوز و زن ستیز بود که حداقل 20 زن را طبق مدارک در دهه 1970 به قتل رساند، اما به قتل 36 زن اعتراف کرد، اگرچه برخی کارشناسان معتقدند تعداد قربانیان واقعی او ممکن است بیش از 100 نفر باشد. او…

ادامه خواندنتد باندی قاتل سریالی