مستند Web of Make Believe Death Lies and the Internet 2022

دانلود مستند Web of Make Believe Death Lies and the Internet 2022 ( مرگ، دروغ ها و اینترنت ) درباره انتشار اطلاعات نادرست در اینترنت که گریبانگیر همه مردم شده است و عواقب بسیاری را به دنبال دارد. این مستند نشان می‌دهد توطئه، تقلب، خشونت…

ادامه خواندنمستند Web of Make Believe Death Lies and the Internet 2022