مستند Indian Predator: The Butcher of Delhi

دانلود مستند Indian Predator: The Butcher of Delhi ( قصاب دهلی ) درباره جسدهای مثله شده که در جلوی زندان دهلی رها می شدند هستند. این جسدها همراه یادداشت های تمسخر آمیز برای دستگاه قضایی هستند. حال پلیس باید به دنبال قاتل زنجیره ای باشد…

ادامه خواندنمستند Indian Predator: The Butcher of Delhi