مستند Ted Bundy : Falling for A Killer

مستند Ted Bundy: Falling for a Killer درباره تد باندی معروف یکی از منحصر یه فردترین قاتل های زنجیره ای آمریکاست.اما این مستند از زاویه دیگری به این داستان نگاه میکند.در این مستند زنهای قربانی داستان خود را تعریف می کنند و دوست دختر تد…

ادامه خواندنمستند Ted Bundy : Falling for A Killer