مستند The Confession Killer

مستند The Confession Killer درباره فردی به نام هنری لی لوکاس با اعتراف به صدها قتل، به عنوان خطرناک ترین قاتل زنجیره ای آمریکا شناخته شد. اما چرا نتایج DNA با اعترافات وی مغایرت دارد. بعد از تحقیقات اعتبار اعترافات او زیر سوال میرود اما…

ادامه خواندنمستند The Confession Killer